Domů
 
| Registrace
 
 
 
 
Zpět do obchodu
 
 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Výměnu, případně vrácení zboží prosíme zasílat na adresu:

Centrum Černý Most

Prodejna Pepe Jeans 

Chlumecká 765/6, 198 19 Praha 9

 

 

1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží nemá při převzetí vady, tzn. že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Prodávající neodpovídá za vadu, na kterou kupujícího upozornil a v souvislosti s tím mu poskytl slevu z ceny věci.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

Má-li věc vady nebo nemá vlastnosti podle tohoto bodu a ustanovení §2161 OZ, má kupující právo: i) na bezplatné řádné a včasné odstranění vady, ii) právo na dodání nové věci bez vad, a není-li to možné, iii) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy,

Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na dodání nového zboží nebo součásti, na odstranění vady nebo na odstoupení od kupní smlouvy,

Má-li věc vadu, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

 

2. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující:

I.   právo na odstranění vady, anebo

II.  na přiměřenou slevu z kupní ceny,

III. právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

 

3. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

I.   na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady,

II.  na odstranění vady opravou věci,

III. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo 

IV. odstoupit od smlouvy.

Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

 

4. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího:

Denimhouse, s.r.o. Biskupský dvůr 1152/2 Praha 1 - Nové Město 110 00

IČ: 24166006

K doplňujícím dotazům může využit infolinku prodávajícího:

Telefon: +420 772 069 902, pondělí - pátek 9:00 – 17:00 hod.

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje.

Podmínkou dodání nové věci je vždy vrátit prodávajícímu věc původně dodanou.

 

5. Prodávající zašle pomocí e-mailu a/nebo SMS zprávy informaci, že reklamace je vyřízena, potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy.

Pro případ zamítnuté reklamace mu vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

 

6. O reklamaci prodávající rozhodne bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se dodavatel s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak. V této lhůtě bude případně uskutečněno odborné posouzení vady. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

 

7. Neodstraní-li prodávající vady včas anebo oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nesjedná nápravu v přiměřené době nebo že by náprava kupujícímu působila značné obtíže.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu.

 

8. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši (náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací). V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a rovněž prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany kupujícího nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

 

9. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání/převzetí věci.

Nahoru
 
 

Nastavení cookies

Abyste na našich stránkách rychle našli to, co hledáte, ušetřili spoustu klikání a nezobrazovaly se vám reklamy na věci, které vás nezajímají, potřebujeme od Vás souhlas se zpracováním souborů cookies, tj. malých souborů, které se ukládají ve vašem prohlížeči. Podle cookies vás na našich stránkách poznáme a zobrazíme vám je tak, aby všechno fungovalo správně a dle vašich preferencí. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

Nastavení